Polityka prywatności

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania cookies

 

I. Informacje ogólne

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej: http://ds.arcelormittal.com/cee/poland/language/PL jest ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057816, posiadająca NIP: 954-224-90-02, REGON: 276112593, o kapitale zakładowym 194.570.700,00 PLN („Administrator” lub „AMDSP”).

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wdrożoną wewnętrzną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych naszych Klientów oraz Użytkowników strony internetowej, i w tym celu stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym, są traktowane jako poufne i nie są udostępniane dla osób nieuprawnionych.

.

II.  Administrowanie danymi osobowymi

 

1. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania strony bez udostępniania AMDSP danych osobowych. Przeglądane zasoby strony identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:

− publiczny adres IP z którego nadeszło zapytanie;

− nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http - o ile jest możliwa;

− czas nadejścia zapytania;

− pierwszy wiersz żądania http;

− kod odpowiedzi http;

− liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

− adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

− informacje o przeglądarce użytkownika;

− informacje o lokalizacji użytkownika;

2. Dane eksploatacyjne wymienione powyżej wykorzystane są w celach administracyjnych, diagnostycznych oraz statystycznych. Dane mogą służyć także do takich celów jak analiza demograficzna użytkowników, zestawienia rodzajów używanych przeglądarek internetowych, itd. Okresowa analiza tych danych pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Strony, a także na ciągłą poprawę ich jakości. 

3. Dane eksploatacyjne wymienione powyżej nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę, dlatego użytkownicy pozostają anonimowi.

4. Zakres powierzanych danych osobowych Użytkowników obejmuje dane osobowe niezbędne do udzielenia przez AMDSP odpowiedzi/nawiązania kontaktu na żądanie osoby, która przekazuje dane, tj.  imię/imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz wszelkie podobne informacje. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) AMDSP, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celu, w jakich są przetwarzane.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez AMDSP oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres email: rodo.amds@arcelormittal.com lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

8. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywane i świadczone przez AMDSP, najpóźniej do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator dokłada wszelkich starań aby maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami strony internetowej, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług, AMDSP może korzystać z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.

11. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:

(a) Podmiotom przetwarzającym, którym AMDSP powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług IT, działającym na zlecenie AMDSP jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

(b) organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw AMDSP lub bezpieczeństwa Użytkownika, pracowników AMDSP i zasobów AMDSP;

(c) innym podmiotom z grupy ArcelorMittal jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

(d) kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;

11. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, AMDSP będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.

.

III. Pliki „cookies”

 

1. Serwis internetowy używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

e) „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Administratorowi anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

8. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.Do góry
Wstecz