Usługi

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Ogólne Warunki Umowy PrzewozuNiniejsze Ogólne Warunki Umowy Przewozu (dalej OWU) regulują wszelkie umowy spedycji zawierane na rzecz Spółki pod firmą ArcelorMittal Distribution Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057816, NIP: 9542249002; REGON 276112593; kapitał zakładowy 194 570 700,00 zł (dalej: Zlecający)

 

 1. Umowy przewozu zawierane są przez Zlecającego wyłącznie w wyniku złożenia przez Zlecającego oferty zawarcia umowy przewozu wybranemu przewoźnikowi i przyjęciu przez niego tej oferty w sposób wskazany w p.2 .
 2. W celu zawarcia umowy przewozu Zlecający kieruje do Przewoźnika ofertę określającą minimum istotne elementy umowy przewozu – termin i miejscowość załadunku, termin i miejscowość rozładunku, rodzaj towaru wraz z jego wagą lub wagą poszczególnych elementów bądź opakowań, długość poszczególnych elementów bądź opakowań, wysokość frachtu wraz z niniejszymi OWU. W przypadku przesłania oferty poprzez w formie elektronicznej (e-mail) Zlecający prześle wraz z ofertą hiperłącze do niniejszych OWU
 3. Oferta wiąże Zlecającego przez okres 30 minut od wysłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku gdy zawarta ze Przewoźnikiem umowa przewiduje, iż brak odpowiedzi w określonym czasie jest równo znaczny z przyjęciem zlecenia.
 4. Umowę przewozu uznaje się za zawartą w chwili, gdy:

a)     Przewoźnik potwierdzi przyjęcie oferty (zawarcie umowy przewozu) na adres e-mail Zlecającego, z którego przesłano ofertę

b)     Przewoźnik nie zareaguje w określonym czasie po wysłaniu lub otrzymaniu oferty przez Zlecającego o ile możliwość taką przewidziano w umowie zawartej pomiędzy stronami

 1. Strony zawrą umowę w formie pisemnej
 2. Przyjęcie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Przewozu.
 3. Przewoźnik oświadcza, iż każdorazowe potwierdzenie przyjęcia oferty, o którym mowa w pkt 4 pochodzić będzie od osoby umocowanej przez Przewoźnika do złożenia oświadczenia woli o przyjęciu oferty Zlecającego i tym samym zawarcia umowy przewozu na warunkach wskazanych w tej ofercie oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Przewozu.
 4. Stosownie do postanowień art. 661 § 4 kodeksu cywilnego do oferty przesyłanej Przewoźnikowi nie stosuje się art. 661§ 1-3 kodeksu cywilnego.
 5. Przyjęcie przez Przewoźnika oferty zawarcia umowy przewozu na warunkach zawartych w tej ofercie  oraz postanowieniach OWU może nastąpić jedynie bez zastrzeżeń. Jakakolwiek zmiana w treści oferty lub potwierdzenie jej przyjęcia pod warunkiem powodują, że umowa pomiędzy Zlecającym a Przewoźnikiem nie dochodzi do skutku.
 6. Podwykonawca wykonujący zlecenie w imieniu Przewoźnika (podwykonawca) ma obowiązek posiadać co najmniej takie same kwalifikacje jak Przewoźnik oraz dysponować środkami transportu spełniającymi wszelkie wymagane przepisami prawa warunki techniczne oraz wyposażonymi we wszelkie niezbędne urządzenia i środki techniczne wymagane przepisami prawa w dniu realizacji umowy przewozu.
 7. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje działania i zaniechania. Przewoźnik odpowiada także jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania umowy, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji.
 8. Bez wyraźnej zgody Zlecającego Przewoźnikowi nie wolno doładowywać pojazdu ładunkiem pochodzącym od innego podmiotu.
 9. Przewoźnik przyjmując ofertę zawarcia umowy przewozu oświadcza, iż jest podmiotem zawodowo trudniącym się działalnością przewozową oraz dysponuje zasobami (w tym rzeczowymi i ludzkimi), jak również wiedzą i doświadczeniem umożliwiającymi mu prawidłowe wykonanie umowy.
 10. Przewoźnik zobowiązuje się do wykorzystania do realizacji umowy środków transportu spełniających wszelkie wymagane przepisami prawa warunki techniczne oraz wyposażonych we wszelkie niezbędne urządzenia i środki techniczne wymagane przepisami prawa w dniu realizacji umowy przewozu.
 11. Podstawione pod załadunek środki transportowe muszą być odpowiednie pod względem ładowności i dostosowane do rodzaju i gabarytów ładunku a ich przestrzeń ładunkowa musi być w należyty sposób zabezpieczona przez możliwością uszkodzenia towaru.
 12. Przestrzeń ładunkowa i pojemniki transportowe muszą odpowiadać wymaganiom ładunku, muszą być nienaruszone. W zleceniu przewozowym Zlecający może zastrzec dodatkowe wymogi np. że pojazd winien mieć wyczyszczoną i absolutnie suchą powierzchnię ładunkową a powierzchnia ładunkowa jest zamknięta celem uniknięcia zawilgocenia towaru po załadunku.
 13. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację prawidłowości załadunku w tym rozmieszczenie towaru na przestrzeni ładunkowej a także za takie rozmieszczenie ładunku by zachowany został prawidłowy (normatywny) nacisk na osie pojazdu. W przypadku wystąpienia wad, braków, rozbieżności, niezgodności lub jakiejkolwiek innej nieprawidłowości przy załadunku i rozmieszczeniu towaru na przestrzeni ładunkowej, Przewoźnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zlecającego.
 14. Przewoźnik (reprezentujący go kierowca) jest obowiązany odmówić wyjazdu na drogę publiczną środkiem transportu nieprawidłowo załadowanym, w szczególności którego masa, naciski na osie, wymiary naruszają obowiązujące przepisy.
 15. Zabezpieczenie ładunku pozostaje w wyłącznej odpowiedzialności Przewoźnika i musi spełniać wymagania obowiązujących w tej materii przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. W przypadku wykorzystywania do wykonania przewozu pojazdów kategorii N i O, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przewoźnik zobowiązany jest do stosowania zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu przewozu ładunku Dz.U. z 2018 r. poz. 361. W szczególności przewoźnik zobowiązany jest do zabezpieczenia ładunku w jeden lub kilka ( w zależności od potrzeby) sposobów mocowania ładunku : 1) ryglowania; 2) blokowania, w tym blokowania miejscowego lub całościowego;3) mocowania za pomocą odciągów prostych; 4) mocowania odciągiem przepasującym od góry
 16.  Zlecający może odmówić załadunku pojazdu a załadowany rozładować w przypadku powzięcia informacji, iż Przewoźnik nie zaopatrzył środka transportu w środki techniczne (w koniecznej ilości)  pozwalające na prawidłowe zabezpieczenie ładunku. Wszelkie konsekwencje nie zaopatrzenia przez przewoźnika środka transportu w odpowiednie środki techniczne i w odpowiedniej ilości obciążają Przewoźnika.
 17. Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom (przez których rozumie się osoby wykonujące czynności w imieniu lub na rzecz Przewoźnika na jakiejkolwiek podstawie) odpowiednie do rodzaju ich pracy i/lub wymagane przepisami prawa ubranie robocze (np. ochronne ubranie robocze, kaski, rękawice robocze itp.).
 18. W razie wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w prawidłowym bądź terminowym wykonaniu przewozu (w miejscu załadunku, rozładunku lub w trakcie przejazdu pojazdu) Przewoźnik  jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym Zlecającego
 19. W przypadku niepodstawienia środka transportu na miejscu załadunku w uzgodnionym terminie lub podstawienie w tym terminie środka transportu niespełniającego wymogów koniecznych do prawidłowej realizacji zadania transportowego (przewozu) Przewoźnik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zlecającego kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia wskazanej w umowie w kwocie netto. Zlecający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje w całości poniesionej przez Zlecającego szkody.
 20. Wysokość oraz termin płatności za wykonany przewóz określa każdorazowo przyjęta przez Przewoźnika oferta; warunkiem zapłaty przewoźnego jest dołączenie do faktury VAT oryginału prawidłowo wypełnionego listu przewozowego oraz innych dokumentów wymienionych w liście przewozowym.
 21. Zapłata przez Zlecającego frachtu nie oznacza uznania prawidłowości wykonania usługi i tym samym nie odbiera Zlecającemu prawa dochodzenia przysługujących mu roszczeń wobec Przewoźnika.
 22. Przewoźnik wyraża zgodę na potrącenie przez Zlecającego z należnego wynagrodzenia wszelkich związanych z realizacją umowy należnych Zlecającemu odszkodowań i innych należności za które odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.
 23. Przewoźnik nie może dokonać cesji roszczeń z tytułu przysługującego mu frachtu na inny podmiot.
 24. Przewoźnik (wykonujący przewóz kierowca lub inna osoba oddelegowana przez Przewoźnika) zobowiązany jest do obecności przy załadunku, udzielania wskazówek oraz kontroli czynności ładunkowych, tak by przesyłka została załadowana w sposób zgodny z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami (w przypadku wykorzystywania do wykonania przewozu pojazdów kategorii N i O, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przewoźnik zobowiązany jest do stosowania zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu przewozu ładunku Dz.U. z 2018 r. poz. 361.). Przewoźnik (wykonujący przewóz kierowca lub inna osoba oddelegowana przez Przewoźnika) jest obowiązany zgłaszać w razie potrzeby umotywowane zastrzeżenia odnośnie sposobu załadunku ( a w szczególności rozmieszczenia przesyłki) na środku transportu.
 25. Za zabezpieczenie przesyłki na środku transportu, w tym za zapewnienie koniecznych środków technicznych, odpowiedzialny jest wyłącznie Przewoźnik. Obowiązkiem Przewoźnika jest zachowanie dopuszczalnych wymiarów oraz dopuszczalnej (normatywnej) ładowności, rzeczywistej masy całkowitej środka transportu oraz zachowanie dopuszczalnych nacisków osi środka transportu na drogę   – Przewoźnik nie może poruszać się po drogach publicznym pojazdem nienormatywnym, chyba że posiada stosowne zezwolenie, które przedłoży Zlecającemu. W takim przypadku Przewoźnik jest obowiązany bezwzględnie do wykonywania przewozu zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Przewoźnik obowiązany jest do naprawienia szkody powstałej w majątku Zlecającego w wyniku poruszania się po drogach publicznych nienormatywnego środka transportu t.j. takiego, którego wymiary, waga ładunku, rzeczywista masa całkowita pojazdu, naciski osi na drogę, są niezgodne z obowiązującymi przepisami, zarówno tymi obowiązującymi  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i innych państw, przez terytorium których przewóz jest realizowany. W szczególności za szkodę uważa się wszelkie nałożone na Zlecającego przez właściwe organy sankcje ( w tym kary administracyjne) związane z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego.
 26. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy przewozu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zlecającego według prawa polskiego.

  

Pobierz:

Ogólne Warunki Umowy Przewozu.pdfWstecz