Warunki korzystania

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Warunki korzystania

Strona internetowa ArcelorMittal Distribution Solutions Poland – Warunki korzystania

Wstęp:

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland prowadzi niniejszą Stronę internetową („Strona internetowa”) w celu zapewnienia dostępu drogą internetową do informacji dotyczących ArcelorMittal Distribution Solutions Poland oraz produktów, usług i możliwości, jakie dostarczamy.

Przed skorzystaniem ze Strony internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami tu określonymi („Warunki korzystania”).

Uzyskiwać dostęp do Strony internetowej i korzystać z niej można wyłącznie pod warunkiem udzielenia zgody na Warunki korzystania. Poprzez uzyskanie dostępu do Strony internetowej lub korzystanie z niej, użytkownik i podmiot, który użytkownik uprawniony jest reprezentować wyrażają zgodę na podleganie wszystkim postanowieniom Warunków korzystania. Nie należy uzyskiwać dostępu do Strony internetowej ani z niej korzystać, jeżeli nie wyraża się zgody na Warunki korzystania.

Zakres:

Niniejsze Warunki korzystania regulują korzystanie ze Strony internetowej oraz wszystkich aplikacji, oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej, łącznie z biuletynami przesyłanymi użytkownikom. W zakresie, w jakim dowolna z naszych podstron lub aplikacji dostępnych pod adresem http://ds.arcelormittal.com/portal/poland podlega dodatkowym lub odmiennym praktykom lub politykom, takie praktyki i polityki zostaną na takiej podstronie udostępnione.

Zmiany:

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Warunków korzystania według własnego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik odpowiada za zapoznanie się z Warunkami korzystania obowiązującymi w momencie korzystania ze Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach korzystania oznacza, że użytkownik zaakceptował te zmiany.

Prawa autorskie:

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze Stroną internetową i jej treścią (w tym np. tekstem, obrazami, dźwiękiem, filmami, kodem HTML, przyciskami, znakami towarowymi, oprogramowaniem i logotypami) stanowią wyłączną własność ArcelorMittal Distribution Solutions Poland bądź jej jednostek zależnych, chyba że wyraźnie określono inaczej lub takie prawa można w inny sposób postrzegać jako prawa stron trzecich.

Ww. treści nie można sprzedawać, dystrybuować, przekazywać, kopiować, zmieniać ani dekompilować, w żaden sposób, bez uprzedniej zgody ArcelorMittal Distribution Solutions Poland wyrażonej na piśmie. Zakazuje się wyraźnie wszelkiego nieuprawnionego korzystania z treści. Takie korzystanie może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa dotyczącego znaków towarowych, prawa patentowego lub innych praw własności przemysłowej.

Ograniczenia korzystania ze Strony internetowej:

Poza innymi ograniczeniami określonymi gdzie indziej w niniejszych Warunkach korzystania, użytkownik zgadza się:

(a) nie ukrywać pochodzenia informacji przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej;

(b) nie umieszczać na Stronie internetowej fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;

(c) nie korzystać z ani nie uzyskiwać dostępu do żadnej usługi, informacji, aplikacji ani oprogramowania dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej w sposób, na który wyraźnie nie zezwala ArcelorMittal Distribution Solutions Poland;

(d) że niektóre obszary Strony internetowej mogą być zastrzeżone dla dostawców lub klientów ArcelorMittal Distribution Solutions Poland.

Wyłączenie gwarancji:

Firma ArcelorMittal Distribution Solutions Poland opracowała i zorganizowała treść niniejszej Strony internetowej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i dostarcza ją w stanie takim, w jakim jest. Nie składa się żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnych, ani dorozumianych, w odniesieniu do całości, ścisłości, wiarygodności, bezpieczeństwa, terminowości bądź przydatności do określonego celu w odniesieniu do treści Strony internetowej (w tym zastrzeżonego obszaru opisanego w powyższym paragrafie) bądź w odniesieniu do niewystępowania wirusów na stronie internetowej.

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia Strony internetowej według własnego wyłącznego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Użytkownik zgadza się uzyskiwać dostęp do Strony internetowej i korzystać z niej wyłącznie na własne ryzyko. Firma ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie może być pociągana do odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie i inne straty lub szkody o dowolnym charakterze (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, gwarancyjnej lub oparte na innej podstawie prawnej) wynikające z dostępu do lub korzystania z, bądź z niemożności korzystania z niniejszej Strony internetowej, z nieścisłości lub pominięć na niniejszej Stronie internetowej, z dowolnych decyzji, jakie użytkownik mógł podjąć w oparciu o informacje umieszczone na niniejszej Stronie internetowej, z wirusów pochodzących z niniejszej Strony internetowej lub z braku możliwości dostępu do niniejszej Strony internetowej, nawet jeśli firma ArcelorMittal Distribution Solutions Poland została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli użytkownik jest niezadowolony ze Strony internetowej, jej usług, treści lub Warunków korzystania, wyłącznym środkiem, jaki mu przysługuje, jest zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej.

Zgodność z prawem:

Użytkownik zgadza się korzystać ze Strony internetowej w sposób ściśle zgodny ze wszystkimi przepisami obowiązującego prawa, orzeczeń i rozporządzeń, a także w taki sposób, który wyłącznie według uznania ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie ma negatywnego wpływu na wartość firmy ani reputację ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, i nie podejmować działań, które spowodowałyby naruszenie przez ArcelorMittal Distribution Solutions Poland dowolnych przepisów prawa, orzeczeń i rozporządzeń mających zastosowanie do ArcelorMittal Distribution Solutions Poland.

Ochrona przed odpowiedzialnością:

Użytkownik zgadza się w każdym momencie chronić i zwolnić od odpowiedzialności ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, agentów, jednostki powiązane tej firmy i ich dyrektorów i pracowników, w przypadku wszelkich pozwów, postępowań, kosztów, roszczeń, odszkodowań, żądań, zobowiązań i kosztów poniesionych lub zapłaconych przez ArcelorMittal Distribution Solutions Poland pośrednio lub bezpośrednio w odniesieniu do: (i) wszelkich informacji lub innej treści, jaką użytkownik dostarcza na tej Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem oraz (ii) korzystania lub niewłaściwego użycia przez użytkownika treści tej Strony internetowej, co obejmuje np. roszczenia z tytułu naruszenia.

Linki:

Dozwolone jest umieszczanie linków do tej Strony internetowej, pod warunkiem że firma ArcelorMittal Distribution Solutions Poland zostanie przed opublikowaniem linka poinformowana. W takim wypadku prosimy przesłać  e-maila na następujący adres: piotr.musial@arcelormittal.com. ArcelorMittal Distribution Solutions Poland zastrzega sobie prawo do cofnięcia tej zgody w przyszłości. Poprzez otrzymywanie informacji o takich linkach, firma ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie ocenia ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do Stron internetowych dostarczających takie linki, a także ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za takie Strony internetowe.

Niniejsza Strona internetowa może zawierać linki do Stron internetowych, których nie prowadzi, nie kontroluje ani nie nadzoruje ArcelorMittal Distribution Solutions Poland. Linki te umieszczone są wyłącznie dla wygody użytkownika. Kliknięcie w te linki powoduje opuszczenie Strony internetowej i od tej pory użytkownik podlega warunkom korzystania i polityce prywatności odnoszącym się do innych stron internetowych, do których linki prowadzą. Poprzez umieszczanie takich linków, firma ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie ocenia ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do stron internetowych dostępnych poprzez takie linki, a także ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do odpowiednich stron internetowych.Do góry
Wstecz